ประกาศรายชื่อเด็กทุนไฟ-ฟ้า ปีการศึกษา 2564 (จำนวน 20 คน)

ประกาศรายชื่อเด็กทุนไฟ-ฟ้า ปีการศึกษา 2564 (จำนวน 20 คน)

ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ประดิพัทธ์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้นการศึกษา ไฟ-ฟ้า
1 นัดดา อุดมทรัพย์ ผึ้ง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประดิพัทธ์
2 สิรภัทร ลีลาศ ใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประดิพัทธ์
3 จณิสตา สุริวงค์ ฟิล์ม  มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประดิพัทธ์
4 นุชนาฏ สินธุฉาย เฟรช มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประดิพัทธ์
5 ภัทรนันท์ นันทรัตน์ แป้ง   มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประดิพัทธ์
6 พงศกร ชัยสอน บิ๊ก  มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประดิพัทธ์
7 สมฤทัย พันธ์เพ็ง แอม มัธยมศึกษาปีที่ 5 ประดิพัทธ์


ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ประชาอุทิศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้นการศึกษา ไฟ-ฟ้า
1 มุกข์สินี ศักดิ์เมธีวัฒนา ไมค์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประชาอุทิศ
2 มณีรัตน์ จันทสิโร หมวย มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชาอุทิศ
3 ฌามากาณต์ ทิพยพัฒน์ แมมมอธ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ประชาอุทิศ


ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า จันทน์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้นการศึกษา ไฟ-ฟ้า
1 วรพล แสนสีแก้ว พล มัธยมศึกษาปีที่ 6  จันทน์


ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า บางกอกน้อย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้นการศึกษา ไฟ-ฟ้า
1 ภีรพัฒน์ เเหวนทองคํา โฟล์ค ปวช.2 บางกอกน้อย
2 พัทธรินทร์ วิเศษสิงห์ เค้ก มัธยมศึกษาปีที่ 2 บางกอกน้อย
3 ปัญญาภรณ์ คุณากร น้องใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 บางกอกน้อย
4 ศุภสุตา นิยมเสถียร ขวัญ ปวช.1 บางกอกน้อย
5 ธนภัทร แก้ววันตา ดิว มัธยมศึกษาปีที่ 6 บางกอกน้อย


ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้นการศึกษา ไฟ-ฟ้า
1 ณัฐธิชา ก้อนใส ฝ้าย มัธยมศึกษาปีที่ 4 สมุทรปราการ
2 ธีรเทพ อุณหัง ทีม มัธยมศึกษาปีที่ 3 สมุทรปราการ
3 ตรีรัตน์ เจริญสุข โบนัส มัธยมศึกษาปีที่ 5 สมุทรปราการ
4 ณัฐวัฒน์ รุจิโรจน์ธนดล แพน มัธยมศึกษาปีที่ 2 สมุทรปราการ


*รายชื่อดังกล่าวข้างต้นจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้ สำหรับการศึกษาต่อในระดับชั้น ม.2 - ม.6 ปีละ 7,000 บาท / สำหรับการศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช.2 - ปวช.3 ปีละ 14,000 บาท


หมายเหตุ: สิ่งที่เด็กไฟ-ฟ้า ที่มีรายชื่อข้างต้นต้องทำ: ส่งเอกสารใบสมัครทุนยุวพัฒน์ สำหรับปีการศึกษา 2564 (สามารถรับได้ที่พี่เจ้าหน้าที่ไฟ-ฟ้าแต่ละศูนย์) / สำเนาหน้า Book bank (TMB หรือ Thanachart เท่านั้น) / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / ใบรับรองการเป็นนักเรียน(สถานศึกษาเดิม) และสำเนาแสดงผลการเรียนระดับชั้นการศึกษา (ล่าสุด) / สำเนาการมอบตัวกรณีเปลี่ยนสถานศึกษา ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

สมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เรามีข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน
ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” กับพวกเรา

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด มูลนิธิทีเอ็มบี (“มูลนิธิ”) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 881 ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า (โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน) จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการดำเนินการต่างๆ หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น การสมัครเป็นอาสาสมัคร
การสอบถามข้อมูลต่างๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ รวมถึงการอุดหนุนสินค้า การจัดส่งสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับข้อมูล และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวจากมูลนิธิสามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มูลนิธิสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ในกรณีไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจทำให้มูลนิธิไม่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมูลนิธิตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิมีนโยบายในการดูแล และบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ มูลนิธิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่างๆ ประเภทของผู้รับข้อมูลจากมูลนิธิ สิทธิของเจ้าของข้อมูล และสิทธิของมูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ รวมถึงช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ (http://tmbfoundation.or.th/th/term-condition/privacy-notice.php)
มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ และพร้อมเดินหน้าจุดประกายแห่งการ ‘ให้’ เพื่อเยาวชน ชุมชน และสังคม อย่างยั่งยืนต่อไป